top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraRóbert Slovák

Moderné vzdelávanie ako nástroj CSR

Vzdelávanie dnešnej mladej generácie by malo patriť medzi najvyššie priority spoločnosti. Všade sa o tom hovorí, nie každý však k tomu pristupuje zodpovedne alebo efektívne. Samozrejme, dnešných študentov je čoraz ťažšie zaujať. V tomto smere je potrebné byť originálni a inovatívni, čo si učitelia veľmi dobre uvedomujú. Aj preto s finančnou podporou generálneho partnera Tatra banka vznikol úplne nový vzdelávací koncept Fenomény sveta, ktorý sa medzi školami, učiteľmi, ale aj žiakmi teší veľkej obľube.O čo ide?


Fenomény sveta sú inovatívny vzdelávací obsah založený na zážitkovom vyučovaní. Produkt je určený žiakom 2. stupňa základných škôl a prvých štyroch ročníkov na osemročných gymnáziách (príma - kvarta). Zameriava sa na tzv. medzipredmetovú výučbu.

Ide o vzdelávaciu metódu, pri ktorej žiaci nezískavajú informácie izolovane, v rámci jednotlivých školských predmetov, ale podľa zvolenej témy. Vďaka tomu získavajú poznatky v súvislostiach, čo je spôsob, akým by mali neskôr pozerať na problémy a ich riešenie aj v bežnom živote. Vzdelávací obsah Fenoménov sveta tvoria tlačené materiály plné pestrých aktivít, ktoré sú doplnené o videá BBC, interaktívne cvičenia na precvičovanie učiva a vzdelávaciu hru.


Čo sa týka samotnej formy výučby, veľmi dôležitým elementom je, že žiaci sa vďaka obsahu vzdelávacích materiálov učia analyzovať informácie, kriticky myslieť, prezentovať svoje názory podložené argumentami a diskutovať s ostatnými. Vďaka tomu rozvíjajú svoju kreativitu, učia sa pracovať v tíme, zlepšujú sa ich komunikačné zručnosti či schopnosť čítať a počúvať s porozumením. Fenomény sveta rozvíjajú kľúčové kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre život a pracovné uplatnenie v 21. storočí.


800 škôl, 2300 učiteľov a tisíce žiakov


Fenomény sveta sa do slovenských škôl dostali v pilotnom projekte Expedícia Fenomény sveta v školskom roku 2018/2019. Do projektu sa zapojilo 800 škôl z celého Slovenska, ktoré získali zadarmo jeden balík vzdelávacích materiálov podľa výberu a počas školského roka zrealizovali výučbu s Fenoménmi sveta spôsobom, ktorý im najviac vyhovoval.


Za celým projektom stojí nezisková organizácia EDULAB, ktorá v spolupráci s BBC a s finančnou podporou Tatra banky priniesla do slovenského vzdelávacieho procesu čerstvý vietor. „Tak, ako sa Tatra banka snaží prinášať inovácie a nové trendy do bankovníctva, tak sa Fenomény sveta snažia rovnaké princípy prinášať do vzdelávania. Inovujú klasické zaužívané vyučovacie metódy, čím zvyšujú kvalitu vzdelávania našich detí. Vzdelávanie je nevyhnutnou súčasťou pokroku, preto aj nám záleží na tom, aby sme vedeli posúvať jeho hranice. A to aj vďaka Fenoménom sveta", hovorí Peter Matúš, člen predstavenstva Tatra banky.

Aké mali Fenomény sveta ohlasy v minulom školskom roku?


Zdá sa, že nová zážitková forma výučby sa páči žiakom aj učiteľom. 94 % učiteľov potvrdilo, že Fenomény sveta rozvíjajú kreativitu, tímovú spoluprácu a kritické myslenie a až 96 % učiteľov považuje videá BBC za atraktívne pre žiakov. Čo sa týka samotných žiakov, z nich až 97 % uviedlo, že sa na hodinách dozvedeli veľa nových a zaujímavých informácií a až 79 % žiakov ohodnotilo vyučovacie hodiny s Fenoménmi sveta na jednotku. “Fenomény sveta sa stali obľúbenou vyučovacou pomôckou, ktorá učiteľom umožňuje učiť v súvislostiach, moderne a atraktívne. Počas prvého roka sme sa presvedčili o tom, že sa nám podarilo vytvoriť produkt, ktorý efektívne oslovil cieľovú skupinu učiteľov a dokázal zmeniť ich pohľad na vzdelávanie”, hovorí manažérka marketingu projektu Alexandra Kamenická.

Vzdelávanie je považované za kľúčovú oblasť, ktorej podceňovanie vedie k zníženiu kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce, čo dnes spôsobuje značné problémy zamestnávateľom naprieč celým spektrom ekonomiky. Takisto je dôležitým nástrojom na vytváranie uvedomelej občianskej spoločnosti. Fenomény sveta tak svojim partnerom ponúkajú hotový, od detailov prepracovaný a odskúšaný produkt, ktorý je ideálnym nástrojom na prezentáciu spoločenskej zodpovednosti firiem. Nemalým prínosom je aj vizibilita partnerov v rámci nadlinkovej kampane, ktorú pre Fenomény sveta v tomto roku zabezpečil Róbert Slovák a jeho priatelia.


“Našim partnerom ponúkame príležitosť priniesť do škôl inovatívny vzdelávací obsah a zážitkové vyučovanie. Vďaka tomu môžu významne prispieť k rozvoju slovenského školstva, čo sa v konečnom dôsledku pozitívne prejaví v celej našej spoločnosti. Vzdelávanie je oblasť, ktorá sa týka nás všetkých,” dopĺňa Alexandra Kamenická.Comments


bottom of page